Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0006

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 12.07.2018/

Договор №135/11.07.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 12.07.2018/

Решение №11/20.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 20.06.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 20.06.2018/

Протокол №3/20.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с ценови оферти, разгледа и оцени ценовите предложения, както и класира допуснатите до класиране участници - /публикуван 20.06.2018/

Протокол №2/07.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представени документи относно съответствието на определени участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и да разгледа техническите предложения в подадените оферти - /публикуван 20.06.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 08.06.2018/

Протокол №1/29.05.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор в процедурата - /публикуван 30.05.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 842479

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 842480

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 18.04.2018/