Обществени поръчки

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за Община Септември"

  

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9026489

Срок на валидност: 13.03.2014 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация