Обществени поръчки

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Разработване на общински план за развитие за период 2014-2020г. и Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Предварите

 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9025631

Срок на валидност: 17.02.2014 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация