Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за общинските и социални заведения на територията на община Септември"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата за избор на изпълнител - /публикувано 19.05.2014/

 Решение за промяна в Обявлението - /публикувано 24.04.2014/

 Разяснения №2600-324-1/10.04.2014 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 10.04.2014/

 


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2014 г., 17:00 часа, съгласно Решението за промяна

Дата на отваряне на офертите: 29.04.2014 г., 10:00 часа в Заседателната зала на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37а, ет. 1, съгласно Решението за промяна

Приложения:

 Решение за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка

 Обявление

 Документация