Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на спортни площадки на територията на община Септември"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Информация за изпълнението на договора по обособена позиция №4 - /публикувана 03.02.2015/

 Информация за изпълнението на договора по обособена позиция №3 - /публикувана 03.02.2015/

 Информация за изпълнението на договора по обособена позиция №2 - /публикувана 03.02.2015/

 Информация за изпълнението на договора по обособена позиция №1 - /публикувана 03.02.2015/

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по процедурата - /публикувано 07.07.2014/

 Решение за промяна в Обявлението - /публикувано 25.04.2014/

 Разяснения №2600-328-1/15.04.2014 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 15.04.2014/

 Разяснения №2600-309-1/08.04.2014 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 08.04.2014/

 Решение за промяна в Обявлението - /публикувано 26.03.2014/

 Уведомително писмо за промяна в Обявлението  - /публикувано 26.03.2014/

 


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2014 г., 17:00 часа, съгласно Решение за промяна от 25.04.2014 г.

Дата на отваряне на офертите: 30.04.2014 г., 10:00 часа в сградата на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37а, съгласно Решение за промяна в Обявлението

Приложения:

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 Обявление

 Документация