Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на Контейнери 1100 л - тип „Бобър“ горещо поцинковани с обли капаци”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0016

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 30.10.2020/

Договор №217/30.09.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 30.09.2020/

Решение №14/11.08.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 11.08.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 11.08.2020/

Протокол №3/10.08.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 11.08.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 04.08.2020/

Протокол №2/04.08.2020 г. от дейността на комисията - /публикувано 04.08.2020/

Протокол №1/21.07.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 21.07.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 982634

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 982641

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 18.06.2020/