Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Строително - монтажни работи по изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура в община Септември“

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №197/10.09.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 10.09.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 24.06.2020/

Протокол от 24.06.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 24.06.2020/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9099439

 Документация