Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на допълнителни видове и количества СМР за: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0017

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 30.10.2020/

Договор №224/20.10.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 21.10.2020/

Решение №16/10.09.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 10.09.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 10.09.2020/

Протокол №2/10.09.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 10.09.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 26.08.2020/

Протокол №1/26.08.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 26.08.2020/

Разяснение от 30.06.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 30.06.2020/

Разяснение от 29.06.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 29.06.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 983439

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 983442

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 18.06.2020/