Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0015

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Договор №41/18.03.2021 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 18.03.2021/

Решение №18/15.01.2021 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 15.01.2021/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 15.01.2021/

Протокол №3/15.01.2021 г. от дейността на комисията - /публикуван 15.01.2021/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 12.11.2020/

Протокол №2/12.11.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 12.11.2020/

Протокол №1/29.10.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 29.10.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 981297

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 981299

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 10.06.2020/