Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Частично преустройство на съществуваща административна сграда, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда, находяща се в УПИ III за административни нужди, кв. 91 по плана на гр. Септември, община Септември“

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №168/06.08.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 06.08.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 03.07.2020/

Протокол от 03.07.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 03.07.2020/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9099277

 Документация

Технически проект