Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т. 129 до О.Т. 180 по плана на с.Виноградец, община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0014

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 23.09.2020/

Договор №181/20.08.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 20.08.2020/

Решение №13/23.07.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 23.07.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 23.07.2020/

Протокол №3/23.07.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 23.07.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 14.07.2020/

Протокол №2/14.07.2020 г. от дейността на комисията - /публикувано 14.07.2020/

Протокол №1/08.07.2020 г. от дейността на комисията - /публикувано 08.07.2020/

Разяснение №2/17.06.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 17.06.2020/

Разяснение №1/15.06.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 15.06.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 981121

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 981123

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 10.06.2020/