Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици в населените места от община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0013

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 30.10.2020/

Договор №220/14.10.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 14.10.2020/

Решение №15/27.08.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 27.08.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 27.08.2020/

Протокол №4/27.08.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 27.08.2020/

Протокол №3/19.08.2020 г. от дейността на комисията - /публикувано 19.08.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 10.08.2020/

Протокол №2/10.08.2020 г. от дейността на комисията - /публикувано 10.08.2020/

Протокол №1/14.07.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 14.07.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 981112

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 981116

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 10.06.2020/