Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0012

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Договор №11/15.01.2021 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 15.01.2021/

Решение №17/16.11.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 16.11.2020/

Протокол №2/13.11.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 20.11.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 09.11.2020/

Протокол №1/09.11.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 09.11.2020/

Разяснение във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 26.06.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 981102

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 981103

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 10.06.2020/