Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сградата на народно читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933", находящо се в УПИ ІX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, община Септември"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 05960-2020-0002

Вид на процедурата: Публично състезание

Възложител: НЧ "Серафим Янакиев Червенко-1933"


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 05.08.2020/

Договор №8/04.08.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 04.08.2020/

Решение №19/23.06.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 23.06.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 23.06.2020/

Протокол №2/23.06.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 23.06.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 15.06.2020/

Протокол №1/15.06.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 15.06.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 977538

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 977539

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 21.05.2020/