Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Аварийна реконструкция на водопровод за минерална вода от съществуващо находище на минерални води „Варвара“ до с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0011

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Договор №27/23.02.2021 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 23.02.2021/

Решение №10/26.05.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 26.05.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 26.05.2020/

Протокол №3/26.05.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 26.05.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 15.05.2020/

Протокол №2/15.05.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 15.05.2020/

Протокол №1/07.05.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 07.05.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 971992

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 971993

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 13.04.2020/