Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Покупка на моторно гориво – бензин и дизел, за нуждите на общинска администрация при община Септември”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0009

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение №9/26.05.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 26.05.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 26.05.2020/

Протокол №2/26.05.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 26.05.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 29.04.2020/

Протокол №1/29.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 29.04.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 970467

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 970469

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 06.04.2020/