Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение находящи се в УПИ XXXIV- За площад, в квартал 187 по плана на гр. Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №106/15.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 15.05.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 22.04.2020/

Протокол от 22.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 22.04.2020/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9097587

 Документация

Технически проект