Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сградата на народно читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933", находящо се в УПИ ІX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, община Септември"

Актуално състояние на поръчката: прекратена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 05960-2020-0001

Вид на процедурата: Публично състезание

Възложител: НЧ "Серафим Янакиев Червенко-1933"


 

Обявление към АОП за прекратена процедура по възлагане на обществената поръчка - /публикувано 07.05.2020/

Решение №8/21.04.2020 г. за прекратяване на процедурата по възлагане на обществената поръчка - /публикувано 21.04.2020/

Съобщение за промяна на мястото на публичното отваряне на офертите - /публикувано 15.04.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 970895

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 970896

Документация

Технически проекти

ЕЕДОП - /публикуван 07.04.2020/