Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортни площадки в населени места на територията на община Септември” с 3 (три) обособени позиции

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0008

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 11.06.2020/

Договор №123/05.06.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №3 - /публикуван 05.06.2020/

Договор №122/05.06.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 05.06.2020/

Договор №121/05.06.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 05.06.2020/

Решение №6/04.05.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 04.05.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 04.05.2020/

Протокол №2/04.05.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 04.05.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 21.04.2020/

Протокол №1/21.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 21.04.2020/

Разяснение №2/01.04.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 01.04.2020/

Разяснение №1/25.03.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 25.03.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 965789

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 965791

Документация

Технически проекти

ЕЕДОП - /публикуван 18.03.2020/