Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение находящи се в УПИ XXXIV- За площад, в квартал 187 по плана на гр. Септември”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0007

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение №4/24.04.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 24.04.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 24.04.2020/

Протокол №2/24.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 24.04.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 13.04.2020/

Протокол №1/13.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 13.04.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 964185

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 964188

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 16.03.2020/