Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт по пътна и улична мрежа за обекти от капиталовата програма на община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0006

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 29.07.2020/

Договор №152/03.07.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 03.07.2020/

Решение №8/14.05.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 14.05.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 14.05.2020/

Протокол №3/14.05.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 14.05.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 07.05.2020/

Протокол №2/07.05.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 07.05.2020/

Протокол №1/21.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 21.04.2020/

Разяснение №1/24.03.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 24.03.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 964172

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 964174

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 16.03.2020/