Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември”

Актуално състояние на поръчката: прекратена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0005

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Обявление към АОП за прекратяване на процедурата по възлагане на обществената поръчка - /публикувано 30.04.2020/

Решение №2/13.04.2020 г. за прекратяване на процедурата по възлагане на обществената поръчка - /публикувано 13.04.2020/

Разяснение от 03.04.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувани 03.04.2020/

Разяснения от 27.03.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувани 27.03.2020/

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - /публикувано 18.03.2020/

Разяснения по постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувани 18.03.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 963703

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 963707

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 09.03.2020/

Нов Образец №5 - /публикуван 27.03.2020/