Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №81/09.04.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 13.04.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 27.03.2020/

Протокол от 27.03.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 27.03.2020/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9096618

 Документация