Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на физкултурен салон към ОУ ,,Христо Смирненски'', находящо се в УПИ V - училище, квартал 12А по регулационния план на с. Ветрен дол, община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0003

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 23.09.2020/

Договор №202/11.09.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 11.09.2020/

Решение №7/04.05.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 04.05.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 04.05.2020/

Протокол №3/04.05.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 04.05.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 22.04.2020/

Протокол №2/22.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 22.04.2020/

Протокол №1/26.03.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 26.03.2020/

Съобщение за промяна на часа на публичното отваряне на оферти - /публикувано 20.02.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 960468

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 960471

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 19.02.2020/