Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември, община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0004

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 11.06.2020/

Договор №118/28.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 28.05.2020/

Решение №5/27.04.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 27.04.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 27.04.2020/

Протокол №3/27.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 27.04.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 14.04.2020/

Протокол №2/14.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 14.04.2020/

Протокол №1/01.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 01.04.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 961367

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 961368

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 24.02.2020/