Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи с доставка на съответното технологично оборудване за обекти на територията на община Септември” с 3 (три) обособени позиции

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0002

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена обществена поръчка - /публикувано 21.05.2020/

Договор №104/13.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №3 - /публикуван 13.05.2020/

Договор №103/13.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 13.05.2020/

Договор №102/13.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 13.05.2020/

Решение №3/24.04.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 24.04.2020/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 24.04.2020/

Протокол №3/24.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 24.04.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови предложения - /публикувано 14.04.2020/

Протокол №2/14.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 14.04.2020/

Протокол №1/26.03.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 26.03.2020/

Решение за промяна на сроковете за получаване и отваряне на постъпилите оферти - /публикувано 17.02.2020/

 Разяснение №2/17.02.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 17.02.2020/

 Разяснение №1/14.02.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 14.02.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 958220

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 958226

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 05.02.2020/