Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 9,040 км., по улици в 9 (девет) на брой населени места в Община Септември”, с 9 обособени позиции

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0001

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 17.06.2020/

Договор №117/27.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №9 - /публикуван 27.05.2020/

Договор №116/27.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №8 - /публикуван 27.05.2020/ 

Договор №115/27.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №7 - /публикуван 27.05.2020/

Договор №114/27.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №6 - /публикуван 27.05.2020/

Договор №113/27.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №5 - /публикуван 27.05.2020/

Договор №112/27.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №4 - /публикуван 27.05.2020/

Договор №111/27.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №3 - /публикуван 27.05.2020/

Договор №110/27.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 27.05.2020/

Договор №109/27.05.2020 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 27.05.2020/

Решение №1/06.04.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 06.04.2020/

Протокол №3/06.04.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 06.04.2020/

Съобщение за отваряне и оповестяване на получените ценови оферти за участие в процедурата - /публикувано 26.03.2020/

Протокол №2/26.03.2020 г. от дейността на комисията - /публикуван 26.03.2020/

Протокол №1/06.03.2020 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 06.03.2020/

Разяснение №3/14.02.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 14.02.2020/

Разяснение №2/11.02.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 11.02.2020/

Разяснение №1/11.02.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 11.02.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 956523

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 956532

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 30.01.2020/