Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2019-0001

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 10.04.2019/

Договор №77/10.04.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 10.04.2019/

Решение №2/18.02.2019 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 18.02.2019/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 18.02.2019/

Протокол №3/18.02.2019 г. от дейността на комисията със задача да разгледа и оцени ценовите предложения, както и класира допуснатите до класиране участници - /публикуван 18.02.2019/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 13.02.2019/

Протокол №2/13.02.2019 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори и разгледа допълнително представени документи и разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти - /публикуван 13.02.2019/

Протокол №1/31.01.2019 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 31.01.2019/

Разяснение №1/21.01.2019 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 21.01.2019/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 887415

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 887417

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 14.01.2019/