Обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в община Септември – с. Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Ветрен дол и с. Семчиново”

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление


 

 Договор №VVM-U5/17.12.2014 г. за възлагане на услугата - /публикуван 17.12.2014/

 Решение №1784/17.12.2014 г. за избор на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 17.12.2014/

 Доклад от комисията назначена за провеждане на договарянето - /публикуван 17.12.2014/

 Протокол №1/17.12.2014 относно провеждане на договаряне - /публикуван 17.12.2014/

 


 Решение за откриване на процедурата

 Документация от 15.12.2014