Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Поддръжка, ремонт и възстановителни дейности по улично осветление на територията на община Септември"

 

 Договор №268/22.12.2014 г. за изпълнение на обществената поръчка - /публикуван 29.12.2014 г./

 Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на подадените оферти - /публикуван 17.12.2014/


Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9037201

Срок на валидност: 16.12.2014 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация