Обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане на територията на община Септември за оперативен сезон 2014/2015 г.”

 Договор №230/07.11.2014 г. за възлагане изпълнението на обществената поръчка - /публикуван 11.11.2014/

 Протокол за резултата от оценяване на подадените оферти - /публикуван 04.11.2014/


 Публична покана - Уникалния номер, под който е публикувана публичната покана в АОП е 9035162 /срок на валидност - 03.11.2014 г./

 Документация от 27.10.2014