Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Септември за оперативен сезон 2015/2016г."

 

 Протокол относно работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 01.10.2015/


Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9045986

Срок на валидност: 30.09.2015 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация