Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Поддръжка, ремонт и възстановителни дейности по улично осветление на територията на община Септември"

 

 Договор №250/28.10.2015 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 28.10.2015/

 Протокол от работата на комисията по получаване, разглеждане и оценка на подадените оферти по обществената поръчка - /публикуван 27.10.2015/

 


 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9046738

Срок на валидност: 26.10.2015 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация