Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Септември за оперативен сезон 2015/2016г."

 

 


 Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 16.09.2015/

 


Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9045553

Срок на валидност: 15.09.2015 г. включително

Приложения:

Публична покана

Документация