Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на община Септември"


 Протокол от 07.07.2015 г. от работата на комисията по разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 07.07.2015/
 Писмени разяснения изх. №96-00-13-4/25.06.2015 г. относно постъпили въпроси - /публикувани 25.06.2015/

 


 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9043153

Срок на валидност: 06.07.2015 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация