Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Ремонт на път ІV-80322 с. Славовица – гр. Ветрен от км 1+000 до км 5+354.327 Община Септември"

 

 

 Договор №145/18.06.2015 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 22.06.2015/

 Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти - /публикуван 15.06.2015/

 


Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9042395

Срок на валидност: 12.06.2015 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация