Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи и обследване за енергийна..

 

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Септември"

 

 Договор №187/07.08.2015 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 11.08.2015/

 Протокол от 18.06.2015 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти - /публикуван 18.06.2015/


Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9042427

Срок на валидност: 12.06.2015 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация