Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на общ. Септември за кандидатстване с проект по ПРСР за периода 2014 - 2020 г. с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Карабунар, Бошуля..

 

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на община Септември за кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Карабунар, Бошуля, Ветрен дол и Семчиново в община Септември“


 

 Заповед №790/09.06.2015 г. за прекратяване на обществената поръчка - /публикувана 09.06.2015/

 Уведомление изх. № 9600-4-17/11.05.2015 г. във връзка с удължаване на срока на валидност на предложените оферти - /публикувано 11.05.2015/

 Писмени разяснения изх. № 9600-4-4/24.03.2015 г. относно постъпил въпрос - /публикувани 25.03.2015/


Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9040059

Срок на валидност: 02.04.2015 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация