Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на община Септември за кандидатстване с проект по ПРСР за периода 2014 - 2020 г. с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Виноградец ...

 

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на община Септември за кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Виноградец, Карабунар, Бошуля, Ветрен дол и Семчиново в община Септември“

 Съобщение за оттегляне на публична покана за обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на община Септември за кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Виноградец, Карабунар, Бошуля, Ветрен дол и Семчиново в община Септември“ - публикувано /17.03.2015 г./


 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9039815

Срок на валидност: 26.03.2015 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация