Обществена поръчка с предмет: "Определяне на Изпълнител за извършване на допълнителни строително-монтажни работи, изразяващи се в ремонтни дейности по възстановяване на асфалтова и трошено-каменна настилка по трасета в рамките на обект: "Изпълнение на СМР за ВиК мрежата на гр. Септември"

 

Обществена поръчка с предмет: "Определяне на Изпълнител за извършване на допълнителни строително-монтажни работи, изразяващи се в ремонтни дейности по възстановяване на асфалтова и трошено-каменна настилка по трасета в рамките на обект: "Изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК мрежата на гр. Септември"

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление


 

 Договор №81/03.04.2015 г. за възлагане на обществена поръчка - /публикуван 06.04.2015/

 Информация за сключен договор - /публикувана 06.04.2015/

 Доклад от комисията за провеждане на договаряне - /публикуван 06.04.2015/

 Протокол №1/03.04.2015 г. от заседание на комисията по отваряне на получената оферта - /публикуван 06.04.2015/

 


 

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 Покана за участие в процедурата по договаряне без обявление

 Документация от 03.04.2015