Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за община Септември по обособени позиции"

 

 Договор №96/20.04.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за община Септември" по Обособена позиция №1 - "Общи канцеларски материали и консумативи" - /публикуван 21.04.2015/

 Договор №95/20.04.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за община Септември" по Обособена позиция №3 - "Специализирани канцеларски материали и консумативи" - /публикуван 20.04.2015/

 Договор №93/16.04.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за община Септември" по Обособена позиция №2 - "Касети с тонер" - /публикуван 16.04.2015/

 Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценяване на подадените оферти - /публикуван 03.04.2015/

 Отговор изх № 9600-2-5/18.03.2015 г. на постъпило запитване относно обществената поръчка - /публикуван 19.03.2015 /

 Отговор изх № 9600-2-4/18.03.2015 г. на постъпило запитване относно обществената поръчка - /публикуван 18.03.2015 /

 


 

 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9039688

Срок на валидност: 24.03.2015 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация