Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Зимно поддържане на територията на община Септември за оперативен сезон 2014/2015 г."

 Протокол за приключване работата на комисията по обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане на територията на община Септември за оперативен сезон 2014/2015 г." - /публикуван 23.09.2014/


Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9033507

Срок на валидност: 17.09.2014 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация