Обществена поръчка с предмет: "Възлагане обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска и областна транспортна схема в община Септември"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №54/04.03.2015 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 09.03.2015/

 Решение №24/13.01.2015 г. за избор на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 13.01.2015/

 Протокол №3/12.01.2015 г. от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за избор на изпълнител - /публикуван 13.01.2015/

 Уведомление за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура - /публикувано 05.01.2015/

 Протокол №2/03.12.2014 г. от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за избор на изпълнител - /публикуван 05.01.2015/

 Протокол №1/11.11.2014 г. от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за избор на изпълнител - /публикуван 13.11.2014/

 Решение за промяна на процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска и областна транспортна схема в община Септември" - /публикувано 30.10.2014/

 


Срок за пулучаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите: 30.10.2014 г., 10:00 часа в сградата на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №37а, ет. 1

Приложения:

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 Обявление

 Документация