Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно покритие в гр. Септември"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №270/23.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно покритие в гр. Септември" - /публикуван 05.01.2015/

 Решение №1559/11.11.2014 г. за класиране на участниците в процедурата и избор на изпълнител - /публикувано 11.11.2014/

 Протокол №3/07.11.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 11.11.2014/

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП с предмет: "Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно покритие в гр. Септември" - /публикувано 04.11.2014/

 Протокол №2/04.11.2014 г. от работата на комисията по процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП с предмет: "Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно покритие в гр. Септември" - /публикуван 04.11.2014/

 Протокол №1/15.10.2014 г. от работата на комисията по процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП с предмет: "Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно покритие в гр. Септември" - /публикуван 15.10.2014/

 


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите: 09.10.2014 г., 10:00 часа в сградата на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №37, ет. 1

Приложения:

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 Обявление

 Документация

 Работен проект