Обществена поръчка с предмет: "Сключване на борсов договор от името и за сметка на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Славовица за доставка на гориво за отопление /газьол или дизелово гориво, съгласно номенклатурата на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД/"

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление


 

 Борсов договор №739/05.11.2014 г. за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на "Софийска стокова борса" АД - /публикуван 01.12.2014/

 


 Приложения:

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка