Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сондажен кладенец С-7 за добив на минерална вода от находище на минерална вода „Варвара“, обл. Пазарджик, община Септември, с. Варвара“

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №171/23.07.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 23.07.2019/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 11.06.2019/

Протокол №1/11.06.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 11.06.2019/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 04.06.2019/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9088469

 Документация

Технически проект