Обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2019-0005

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 10.10.2019/

Договор №198/05.09.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 05.09.2019/

Решение №6/17.07.2019 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 17.07.2019/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 17.07.2019/

Протокол №3/16.07.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 17.07.2019/

Протокол №2/02.07.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 17.07.2019/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 03.07.2019/

Протокол №1/27.06.2019 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 27.06.2019/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 914899

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 914901

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 04.06.2019/