Обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2019-0004

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 19.08.2019/

 Договор №182/07.08.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 07.08.2019/

Решение №5/21.06.2019 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 21.06.2019/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 21.06.2019/

Протокол №3/20.06.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 21.06.2019/

Протокол №2/17.06.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 21.06.2019/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 17.06.2019/

Протокол №1/28.05.2019 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 28.05.2019/

Разяснение №1/13.05.2019 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 13.05.2019/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 909934

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 909936

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 03.05.2019/