Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0002

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Обявление към АОП за възложена поръчка по определени позиции - /публикувано 21.06.2018/

Договор №108/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №5 - /публикуван 23.05.2018/

Договор №107/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №4 - /публикуван 23.05.2018/ 

Договор №106/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №15 - /публикуван 23.05.2018/

Договор №105/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №12 - /публикуван 23.05.2018/

Договор №104/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №11 - /публикуван 23.05.2018/

Договор №103/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №10 - /публикуван 23.05.2018/

Договор №102/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №9 - /публикуван 23.05.2018/

Договор №101/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №8 - /публикуван 23.05.2018/

Договор №100/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №3 - /публикуван 23.05.2018/

Договор №99/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 23.05.2018/

Договор №98/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 23.05.2018/

Договор №96/21.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №7 - /публикуван 23.05.2018/

Обявление към АОП за невъзложена поръчка по определени позиции - /публикувано 25.04.2018/

Решение №7/24.04.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 24.04.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 24.04.2018/

Протокол №3.1/23.04.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори постъпилите писмени обосновки за образуването на предложените цени, изискани от участници и извърши класиране на участниците - /публикуван 24.04.2018/

Протокол №3/11.04.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения и класира допуснатите участници - /публикуван 11.04.2018/

Протокол №2/28.03.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представени документи относно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и да разгледа техническите предложения в подадените оферти - /публикуван 11.04.2018/

Решение №6/10.04.2018 г. за прекратяване на обществената поръчка в частта на обособена позиция №6, 13 и 14 - /публикувано 10.04.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници - /публикувано 03.04.2018/

Протокол №1/06.03.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, да оповести съдържанието им и да разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 13.03.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 825583

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 825561

Документация