Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0001

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 06.06.2018/

Договор №89/10.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 10.05.2018/

Решение №5/05.04.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 05.04.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 05.04.2018/

Протокол №3/02.04.2018 г. от дейността на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 05.04.2018/

Протокол №2/27.03.2018 г. от дейността на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 05.04.2018/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници - /публикувано 28.03.2018/

Протокол №1/20.02.2018 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 22.02.2018/

Разяснения във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувани 31.01.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 823770

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 823774

Документация

Работен проект